Profiad ymwelwyr a’r iaith Gymraeg
Arolwg ar gyfer busnesau ym Mwrdeistref Sirol Conwy

Rydym yn casglu gwybodaeth am eich barn tuag at yr iaith Gymraeg fel y gallwn archwilio ffyrdd newydd o wella’r profiad ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd eich barn chi yn ein helpu ni i wneud hyn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi comisiynu Arwel Jones ac Ati a Menter Iaith Conwy i wneud y gwaith hwn, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU fel rhan o’r Gronfa Adfywio Cymunedau ynghyd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Gofynnwn ichi dreulio ychydig o funudau’n ateb yr holiadur byr hwn; dylai gymryd rhwng pump a deg munud i’w wneud.
Cliciwch yma i weld rhybudd preifatrwydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Cliciwch yma i weld rhybudd preifatrwydd Menter Iaith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch: post@miconwy.cymru
 
 I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiad canlynol:
Mae defnyddio’r Gymraeg ochr yn ochr â’r Saesneg yn cyfoethogi profiad fy nghwsmeriaid/ymwelwyr
 I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiad canlynol:
Mae'r Gymraeg o werth i'n busnes
 Ydych chi’n defnyddio Cymraeg yn eich busnes o gwbwl?
 
 
 Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymorth i ddefnyddio'r Gymraeg yn eich busnes?
 Pa fath o gefnogaeth a fyddai’n ddefnyddiol i chi  (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 Ydych chi’n gwybod am wasanaeth “Helo Blod”? (Gwasanaeth Cyfieithu am ddim i Fusnesau)
 Hoffwch chi dderbyn cymorth i gynnal digwyddiadau Cymraeg o fewn eich busnes
 Pa fath o ddigwyddiadau fyddai'n addas i gynnal yn eich lleoliad/eich busnes?
 
 
  Page 1/2