Allwch chi neilltuo deng munud i’n helpu ni i gynllunio dyfodol chwarae yn Sir Gâr?

Mae Grŵp Llywio Digonedd Chwarae yn gwneud darn o waith o’r enw Asesiad Digonedd Chwarae.  Mae’r asesiad yn ein helpu i ddeall pa ddarpariaeth y mae plant a phobl ifanc yn Sir Gâr ei heisiau ac y mae ei hangen arnynt. I wneud hyn, rydym ni angen clywed gan rieni a gofalwyr i greu darlun o sut brofiad yw chwarae i blant yn Sir Gâr.  

Bydd yr arolwg yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau a chaiff yr wybodaeth rydych chi’n ei rhannu gyda ni ei defnyddio i ddod o hyd i ffyrdd o ddiogelu a gwella’r cyfleoedd, yr amser a’r lle sydd ar gael ar gyfer chwarae neu ymlacio gyda ffrindiau.  
C1
C2Faint o blant sydd gennych?
 
 
 
 
 
 
C3Beth yw oedran eich plant?
Dewiswch bob un sy’n berthnasol.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C4A oes gan unrhyw un o’ch plant anghenion ychwanegol?
 
 
 
 
 
Chwarae Allan
Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio chwarae fel “unrhyw weithgaredd adloniadol”.  Mae hyn yn cynnwys clybiau ieuenctid; canolfannau hamdden a gweithgareddau chwaraeon; parciau ac ardaloedd chwarae; gweithgareddau diwylliannol a chelfyddydol fel mynd i’r sinema neu’r theatr; canolfannau chwarae dan do, bysys chwarae a digwyddiadau a drefnwyd i blant a’u teuluoedd.
C5Pa mor aml fydd eich plentyn neu'ch plant chi’n mynd allan i chwarae neu ymlacio gyda ffrindiau?
 
 
C6Ydych chi’n meddwl bod eich plentyn/plant yn cael digon o amser i chwarae neu ymlacio gyda ffrindiau?
 
 
C7Yn eich tyb chi, beth yw hoff leoedd eich plentyn/plant i chwarae neu ymlacio pan na fyddant yn yr ysgol?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C8Pan fydd eich plantyn/plant allan yn chwarae gyda ffrindiau, pa mor bell ydych chi’n caniatáu iddynt fynd?
 
 
 
 
C9Sut bydd eich plentyn/plant yn cyrraedd lle mae’n/maent yn chwarae fel arfer?
 
 
 
 
C10Pa mor bryderus ydych chi am ddiogelwch eich plentyn/plant pan fyddant allan yn chwarae?
 
 
C11A oes unrhyw beth sy’n ei gwneud hi’n anodd i blant a phobl ifanc chwarae neu ymlacio gyda ffrindiau?
 
 
C11aOs ateboch chi oes, pa fath o bethau sy’n ei gwneud hi’n anodd i’ch plentyn/plant chwarae neu ymlacio gyda ffrindiau cymaint â fyddech chi’n ei hoffi?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C12Ydych chi’n meddwl bod eich plentyn/plant yn chwarae neu yn ymlacio gyda ffrindiau mwy neu lai yn sgil pandemig COVID-19?
 
 
 
C13A yw pandemig COVID-19 wedi newid faint rydych chi a’ch teulu yn gwerthfawrogi gallu chwarae a/neu ymlacio gyda ffrindiau?
 
 
 
C14Ydych chi’n teimlo bod gan eich plentyn/plant ddigon o gyfleoedd i chwarae/ymlacio gyda ffrindiau?
 
 
C15
Amdanoch Chi
Dywedwch wrthym ni ychydig amdanoch chi. Os nad ydych am ddweud, does dim rhaid i chi ateb y cwestiynau hyn.
C16Yn eich barn chi, p’un o’r grwpiau ethnig/diwylliannol canlynol ydych chi’n perthyn iddo?
 
 
 
 
 
 
 
C17Allwch chi ddeall, darllen, ysgrifennu neu siarad Cymraeg?
 
 
 
 
 
C18A oes gennych anabledd yn eich barn chi?
 
 
Siaradwch â ni am chwarae
Dyma ddechrau sgwrs gyffrous am chwarae yn Sir Gâr ac rydym ni’n cydnabod ac yn gwerthfawrogi eich barn ar y mater hwn. Rydym ni’n chwilio am rieni a gofalwyr i gymryd rhan mewn sesiwn drafod ar-lein am eu profiadau. Byddai’r sesiwn yn para tua 30 munud, a byddai’n cael ei chynnal gyda’r hwyr er mwyn i chi allu ymuno o gartref.

Drwy gymryd rhan, byddwch yn helpu i lywio’r Asesiad Digonedd Chwarae ac yn helpu i lywio buddsoddiad mewn chwarae i le mae’r angen mwyaf amdano, gan wella darpariaeth i deuluoedd eraill yn eich ardal.
C19Fyddai diddordeb gennych mewn cymryd rhan mewn grŵp ffocws?
 
 
 
 
  Page 1/2  
Snap Survey Software