Profiad ymwelwyr a’r iaith Gymraeg
Arolwg ar gyfer ymwelwyr â  Bwrdeistref Sirol Conwy sy'n siarad Cymraeg

Rydym yn casglu gwybodaeth am eich barn tuag at yr iaith Gymraeg fel y gallwn archwilio ffyrdd newydd o wella’r profiad ymwelwyr ym Mwrdeistref Sirol Conwy. Bydd eich barn chi yn ein helpu ni i wneud hyn.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi comisiynu Arwel Jones ac Ati a Menter Iaith Conwy i wneud y gwaith hwn, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth y DU fel rhan o’r Gronfa Adfywio Cymunedau ynghyd a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.


Gofynnwn ichi dreulio ychydig o funudau’n ateb yr holiadur byr hwn; dylai gymryd rhwng pump a deg munud i’w wneud.
Cliciwch yma i weld rhybudd preifatrwydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Cliciwch yma i weld rhybudd preifatrwydd Menter Iaith.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch: post@miconwy.cymru
 
 Pa mor aml ydych chi'n ymweld â Bwrdeistref Sirol Conwy?
 
 Pa ran o Fwrdeistref Sirol Conwy ydych chi'n ymweld?  (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 Beth sy’n eich denu yma? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 Yn ystod eich ymweliad ydych chi wedi gweld y Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn busnesau ac atyniadau? (mewn arwyddion a hysbysiadau er enghraifft)
 Yn ystod eich ymweliad ydych chi wedi clywed y Gymraeg yn cael ei defnyddio mewn busnesau ac atyniadau? (mewn sgwrs neu gyhoeddiadau er enghraifft)
 I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiad canlynol:
Mae defnyddio’r Gymraeg ochr yn ochr â’r Saesneg yn cyfoethogi fy mhrofiad diwylliannol
 Ym mha fath o atyniadau fyddai gennych chi ddiddordeb mewn cael profiadau Cymraeg? (ticiwch bob un sy'n berthnasol)
 
 Os yw busnes neu atyniad yn cynnig gwasanaethau Cymraeg a ydych chi:
 Ydych chi’n meddwl y byddai’n ddefnyddiol cael logo i amlygu profiadau Cymraeg?
 
 Pa fath o lety ydych chi wedi bod yn aros ynddo?
 
 Gyda phwy ydych chi ar wyliau?
 
 Beth yw eich grŵp oedran?
 
  Page 1/3